Kapcsolat

Nagykáldi Csilla

Telefon: +36-20/342-1091
Email: info@nagykaldiforditas.hu

Nyitvatartás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 13.00

Megosztás

Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete ajánlásai alapján

 

Eltérő megegyezés hiányában a fordító (a továbbiakban: megbízott) a megbízótól csak a következő feltételekkel vállal fordítási szolgáltatást.

 

1    A SZOLGÁLTATÁS TERJEDELME ÉS JELLEGE

 

1.1    A szolgáltatás – szóbeli vagy írásbeli fordítás. Írás­beli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye az elektronikus (pl. CD, mágneslemez, magnetofonszalag stb.) vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozón elkészített fordítása a célnyelvre. Szóbeli fordításnak (tolmácsolásnak) minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a célnyelvre. Ennek során az elhangzott fordítás akár elektronikus (pl. magnetofonon), akár mechanikus úton (pl. gyorsírással) rögzíthető, és arra a 7.3 pont megállapításai érvényesek.

 

1.2    Más megegyezés hiányában a szolgáltatással kapcsolatosan a következő feltételek érvényesek.

 

1.3    A megbízott kikötheti, hogy a megbízó a megren­delésében közölje a fordítás célját. Ezek

például a következők lehetnek:

1.3.1    kizárólag tájékozódásra,

1.3.2    nyilvánosságra hozatalra, más célú kiadásra vagy reklámcélra,
1.3.3    jogi vonatkozású felhasználás érdekében, pl. szaba­dalmi és/vagy más eljáráshoz,
1.3.4    egyéb olyan célra, amelyre a szöveg fordításával fog­lalkozó fordítónak figyelemmel kell lennie, illetve
1.3.5    szóbeli fordítás esetén milyen jellegű a szolgáltatás. Konszekutív jellegűnek minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy blokkja (amely lehet egy vagy több mondat) után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között közvetlen kapcsolat létezik. Szimultán vagy szinkron jellegűnek minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos időben hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között nincs közvetlen kapcsolat.

 

1.4    Ha a megbízó a fordítást a megrendelésben meg­adottól eltérő célra használja fel, az eltérő célra való felhasználásból adódó károk vagy következmények a megbízót terhelik.

 

1.5    Ha a fordítás célját a megrendelésben a megbízottal – kívánsága ellenére – nem ismertették, akkor a megbízottnak a fordítást legjobb tudása szerint úgy kell elkészítenie, mintha a megbízó az 1.3.1 pont szerinti tájékozódás céljára szolgáló fordítást rendelt volna.

 

1.6    A megbízott nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a megbízó a megrendeléssel együtt e terminológiákat a megbízott rendelkezésére bocsátotta.

 

1.7    A megbízó megrendelésében a megbízottal történt előzetes megállapodás alapján kérheti a fordítás megfelelő számítógépes szövegszerkesztő rendszerrel történő feldolgozását és mind nyomtatásban, mind adathordozón való szállítását, illetve a fordítás esetleges később tervezett módosításai miatt a megbízottnál történő adathordozón való archiválását.

 

2    A DÍJ

 

2.1    A fordítási szolgáltatások árait a megbízott érvényes árjegyzéke vagy az adott munkára adott árajánlata határozza meg. Az írásbeli fordítások mennyiségi elszámolásánál az alapegység a forrásszöveg leütéseinek száma (szóközökkel együtt). A megbízott jogosult minimum díj megállapítására. A szóbeli fordítások mennyiségi elszámolásánál az alapegység a megbízás teljesítésére fordított idő, beleértve, de nem kizárólag vidékre vagy külföldre irányuló megbízásoknál a helyszínre utazásra, a szünetekre és az étkezésre fordított időt is.

 

2.2    Árajánlat csak írásos formában és az árajánlat kiadá­sától számított 1 hónapos időtartamra érvényes.

 

2.3    Amennyiben a megbízó a szóbeli fordítás jellegét nem közli és segédanyagot nem bocsát a megbízott rendelkezésére, illetve írásbeli fordítás esetén a fordítandó dokumentumot nem bocsátja a megbízott rendelkezésére az ajánlatkéréskor, megbízott csak tájékoztató árajánlatot ad, amelyet a megrendelés beérkezésekor a nevezett segédanyag, illetve a szóbeli fordítás jellege, vagy a fordítandó dokumentum ismeretében vagy visszaigazol, vagy új, kötelező érvényű árajánlatot ad és ennek elfogadása után kezdi meg a munkát.

2.4    Mások által végzett írásbeli fordítások lektorálásáért, illetve szóbeli fordítások minősítéséért megbízott a megfelelő jellegű fordítás díját számíthatja fel.

2.5    Írásbeli fordítás esetén megbízó kérheti a már elvégzett és leszállított fordítás módosítását. Amennyiben a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a megbízott jogosult a teljes szöveg lektorálását és amennyiben a szöveget adathordozón a saját eszközeivel archiválta, az archiválás díját a megbízónak felszámolni. Amennyiben a megbízó csak a módosítások átvezetését rendeli meg és a változtatásokat jól felismerhetően bejelöli a fordítandó dokumentumban, a megbízott csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb járulékos ráfordításait számlázza a megbízónak.

 

3    A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE

 

3.1    Ha a teljesítés napja (órája) a megbízott által elfogadott megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a megbízónak a megrendelésben közölnie kell.

3.2    A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a megbí­zotthoz a fordításhoz szükséges összes dokumen­tum. Amennyiben e feltételek időben nem teljesülnek, akkor a teljesítési határidő megfelelő mértékben meghosszabbodik.

3.3    A késedelem a megbízót a szerződéstől való elál­lásra csak akkor jogosítja fel, ha ezt a szerződésben külön kikötötte. A megbízó késedelme a megbízott késedelmét kizárja. Jogszerű elállás esetén a megbí­zott csupán indokolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt.

3.4    Abban az esetben, ha a megbízott a munkát még nem kezdte el, de a megbízó egy már megrendelt fordítási megbízást visszavon, akkor a megbízás nettó értékének 10%-át köteles törlési díjként a megbízottnak megfizetni.

3.5    Ha a szerződő felek külön nem állapodnak meg, a teljesítés helye a megbízott irodája. Postai úton való teljesítés a megbízott költségén, ajánlott küldemény­ként történik. Ebben az esetben a küldemény elvesz­tésének vagy megsérülésének kockázatát a megbízó viseli. A megbízó kérésére telefaxon szállítandó fordítás esetében a megbízott a telefaxvonal minő­ségéből adódó esetleges szövegtorzulásokért nem felel. A megbízó ugyancsak nem felel az elektronikus úton (pl. e-mail) szállított fordítások esetleges sérüléseiért és a megbízóhoz határidőre történő megérkezéséért.

3.6    A megbízó a határidőben elkészült fordítást a fordítótól átveheti. Ha azt a megbízó a megbízott írásbeli felhívása ellenére sem veszi át, a megbízott a szerződéstől elállhat, és követelheti kára és költségei megtérítését. A megbízott a fordítandó dokumentumot és az át nem vett fordítást csak a teljesítési határidőt követő 30 napig köteles megőrizni. Ezt az időt követően az anyagokért és dokumentumokért felelősséget nem vállal.

 

4    VIS MAJOR  

 

Vis major (elháríthatatlan külső ok) a megbízott és a megbízó szerződését megszünteti. A megbízott a költségeit, illetve részteljesítése ellenértékét követel­heti.

 

5    SZAVATOSSÁG

 

5.1    A megbízottnak a fordítást a célnyelvre jó minőség­ben, a fordítás céljára alkalmas módon kell elkészí­tenie. A fordítandó dokumentumban előforduló, sajátos terminológiák fordítására a megbízott nem köteles (lásd 1.7 pont). A fordítás minőségével kap­csolatos bármely reklamációt írásbeli fordítás esetén a fordítás átvételétől számított két héten belül, illetve szóbeli fordítás esetén közvetlenül annak teljesítését követően egy héten belül kell érvényesíteni. Ugyanezen időn belül lehet esetleges kárigényt a megbízottal szemben bejelenteni. Az esetleges fordítási hiányosságokat a megbízónak indokolnia kell. A teljesítéstől számított hat hónapon túl szavatossági igény nem érvényesíthető.

 

5.2    Írásbeli fordítás esetén a fordítás tényleges hiányos­ságainak kijavítására a megbízónak lehetőséget és elegendő időt kell biztosítani a megbízott számára. Amennyiben a megbízó ezt megtagadja, vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a megbízottat mentesíti a hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a megbízott a neki biztosított idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a megbízó a megbízott számláját teljes összegben tartozik megfizetni, kivéve, ha a késedelemből a megbízónak bizonyíthatóan kára származott, illetve amennyiben a határidőt a 3.1 pont szerint kikötötték.

Szóbeli fordítás esetén megbízó köteles három egybehangzó és elfogulatlan, névvel ellátott véleménnyel alátámasztani a fordítás hiányosságaival kapcsolatos reklamációs igényét. Ennek hiányában megbízó a megbízott számláját teljes összegben tartozik kifizetni.

 

 5.3    Ha a megbízott a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a megbízó elállhat a szerződéstől, vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a megbízót nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

 

5.4    A hiánypótlási igények nem jogosítják fel a meg­bízót a megállapodásban rögzített fizetések vissza­tartására.

 

5.5    A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre kerülő fordításoknál a megbízott fokozott felelőssége csak akkor áll fenn az esetleges fordítási hiányosságokkal kapcsolatban, ha a megbízó az 1.3.2 pont szerint járt el, és ha a megbízottnak módja volt a kefelevonato­kat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni. Ez esetben a megbízott a korrektúráért külön díjat számíthat fel.

 

5.6    Írásbeli fordítás esetén nehezen olvasható (kézírásos vagy elmosódott) olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira semmiféle szavatosság nem érvényesíthető. Szóbeli fordítás esetén a különleges dialektusokban elhangzó, a normális beszéd sebességét meghaladó, vagy rossz minőségű (az emberi fül érzékelésének frekvenciatartományát 30%-ot meghaladó mértékben leszűkítő, vagy a berendezés használhatóságát egyébként súlyosan korlátozó) műszaki feltételek mellett közvetített, illetve forrásnyelven sem értel­mezhető forrásnyelvi szövegek fordítására semmiféle szavatosság nem érvényesíthető.

 

5.7    Stilisztikai javítások (módosítások), sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a megbízó által, cégen belül használt), valamint nem definiált rövidítések, amennyiben a megbízó ezeket a megrendeléssel egy időben nem közli a megbízottal, nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

 

5.8    A megbízott semmiféle felelősséget nem vállal nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért. Ilyen esetekben ajánlatos, ha a megbízó a nevek és sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betűkkel egy külön lapon megadja.

 

 

5.9    A megrendelésben előre meghatározott vagy a megrendelésben nem kikötött szövegszerkesztővel elkészített, adathordozón is szállított fordítás a megbízó számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért a megbízott semmiféle felelősséget nem vállal. A megbízott a megbízó megrendelésére az adathordozón történő archiválást a legnagyobb gondossággal végzi, de az adatvesztés miatt a megbízó által érvényesíteni kívánt kárigényt minden esetben elutasítja.

 

5.10    Ha a megbízó a fordítást sürgősséggel rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a megbízó szokásos gya­korlatának megfelelő magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben a megbízott semmiféle felelősséget nem vállal a fordításban előforduló pontatlanságért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli.

 

5.11    A számok reprodukálása a kézirat alapján történik. A számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért a megbízott semmiféle felelősséget nem vállal.

 

5.12    A megbízott köteles a fordítást megfelelő körül­tekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a megbízó szubjektív elvárásainak megfeleljen.

 

5.13    A megbízott semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért.

 

5.14    A megbízó által a megbízott rendelkezésére bocsá­tott kéziratokat, papír- vagy elektronikus adathordo­zón átadott eredeti dokumentumokat és hasonlókat a fordítás leszállításakor vissza kell adni a megbízó­nak, kivéve azt az esetet, ha a megbízó az eredeti dokumentumok archiválását a megbízottnál engedé­lyezi.

5.15    A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkit, aki a fordítandó dokumentumba, illetve a fordításba betekintést nyer, a fordítások tartalmának titokban tartására kötelez.

 

6    KÁRTÉRÍTÉS  

 

A megbízott a fordítással a megbízónak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a megbízó magatartásának következtében állt elő. Elmaradt haszonért a megbízott felelőssége csak a fordítással való kifejezett okozati összefüggés bizo­nyítása esetén áll fenn.

 

7    FIZETÉS

 

7.1    Amennyiben a szerződő felek erről másként nem állapodtak meg, akkor a fizetés átutalással történik. A megbízottnak joga van, hogy megfelelő részfizetést kérjen. A fizetési határidő – tekintet nélkül a fordítás átvételének napjára – a számla kiállításától számított 15 naptári nap.

7.2    Fizetési késedelem esetén a megbízott egy újabb megbízás teljesítését szüneteltetheti.

7.3    A megbízott szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A megbízott a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

7.4    A megbízó fizetési késedelem esetén a mindenkor érvényes késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

7.5    A megbízó fizetési késedelme esetén a megbízott fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb fordí­tási megbízásokat a teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a megbízó azon megrendeléseire is vonatko­zik, amelyekre a megrendelésben a felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg (lásd 3.1 pont).

 

8    VITÁS KÉRDÉSEK ELDÖNTÉSE, BÍRÓI ILLETÉKESSÉG

 

8.1    A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék. Ha ez mégsem sikerülne, egyeztetésre, illetve a szolgáltatás minőségének megítélésére a Magyarországi Fordítóirodák Egyesületét kérik fel.

8.2    A szerződéses viszonyból eredő bármely jogvita eldöntésére a megbízott a székhelye szerint illetékes bíróságot köti ki.

 

9    A SZERZŐDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

 

A szerződés egyes pontjainak érvénytelenné válása nem érinti a szerződés többi pontját.

 Nagykáldi Csilla szakfordító, nyelvtanár